3 Vol.2, 2012 - International Journal of Wireless and Microwave Technologies

Файл выпуска не загружен.
Вы можете ознакомиться с публикациями выпуска постатейно!

IDR: 15015297 Короткий адрес: https://readera.org/15015297

Содержание выпуска 3 Vol.2, 2012 International Journal of Wireless and Microwave Technologies

Yihuai Yang, Dongya Shen, Yonggang Xie, Xiangde Li Matlab Simulink of COST231-WI Model 1
YANG Yuan, LI Wei-hua, ZHANG Xing-zheng, YANG Chu-qi The Economic Evaluation of Lighting Energy-saving Modification Program 21
Likun Liu, liang Hu, Di Wang, Yanmei Huo, Lei Yang, Kexin Yang Two Noise Addition Methods For Privacy-Preserving Data Mining 28
LUO Chen, HE Ming, LIU Xiao-Ming, LI Yuan Research on Trustworthy Distributed System 41
Выпуск журнала