Badiiy matnda so’zning emotsionalligini ta’minlovchi vositalar

Автор: Eshboyeva O.S.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Maqolada matn tahlili va uning o’ziga xos jihatlari haqida gap boradi. Badiiy matn tarkibida birgina tovush yoki qo’shimchaning o’rni ham ahamiyatli ekani yozuvchi va shoirlarning asarlari orqali tahlil qilinib, asoslangan. Natijada, badiiy matnda ekspressivlik va emotsionallikni ta’minlovchi vositalar, jumladan, tovush, qo’shimcha, so’z va ularning o’ziga xos jihatlariga munosabat bildirilgan.

Matn, tahlil, talqin, ekspressiv birlik, so’z, lisoniy tahlil, leksik birlik, morfologik tahlil, ijobiy baho, salbiy baho

Короткий адрес: https://readera.org/140260672

IDR: 140260672

Список литературы Badiiy matnda so’zning emotsionalligini ta’minlovchi vositalar

  • Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши.-Т: "Фан", 1983.
  • Ўзбек тили лексикологияси. -Т: "Фан", 1981, 160-б.
  • Қосимова М. Бадиий нутқ индивидуаллигининг лингвистик хусусиятлари.-Андижон, НДА. 1996.
  • Қиличов Э. Матннинг лингвистик таҳлили. -Бухоро, 2000.
  • Худойбердиев Ж. Сўз - ўзга маъни ўзгадур.-Т., 1997.
  • Худойбердиева Ҳ. Сайланма. Шарқ. Т.: 2000, 16-б.
  • Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик асослари. Ўқув қўлланма. Т.: 2007.
Статья научная