Amaliy o‘yinlar va ularning didaktik imkoniyatlari

Автор: Parpiyev O.T., Ahmedova G.I.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Мақолада ўйинлар назарияси, унинг таълим бериш жараёнидаги ўрни ва ундан фойдаланиш йўллари, ўйинга берилган турли таърифлар ҳамда амалий ўйинларнинг дидактик имкониятлари кўриб ўтилган.

O’yin, o’yinlar nazariyasi, faoliyat turlari, ishtirokchi, o’yinli texnologiyalar, o’yinli texnologiyalarning asosiy xususiyatlari

Короткий адрес: https://readera.org/140260646

IDR: 140260646

Список литературы Amaliy o‘yinlar va ularning didaktik imkoniyatlari

 • Abduqudusov O., Rashidov H.F. Kasb-hunar pedagogikasi. Toshkent, O‘MKHTTKMOUQTI. 2009. – 238 b.
 • Avliyoqulov N.H. Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari. - T.: 2001.18-24 betlar.
 • Bozorova S.D. Ta’lim jarayonida didaktik o‘yinlardan foydalashning afzalliklari // “Kasb-hunar ta’limi” jurnali. T. 2009. № 1. B. 13-14.
 • Борзова Л.П. Дидактические игры как одна из форм организации познавательной деятельности учащихся при изучении нового материала на уроках истории (на материале истории России XIX века): Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2000. – 18 с.
 • Djuraev R.X., Tolipov O‘.Q. va boshq. Pedagogik atamalar lug‘ati. Toshkent. “Fan” 2008. 192 b.
 • Ismoilova Z.K., Sodiqova F. Oliy o‘quv yurtlari talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etishda o‘quv-amaliy o‘yinlardan foydalanishning nazariy asoslari //Mehnat ta’limi va kasb ta’limi yo‘nalishlari bo‘yicha o‘qituvchilarni tayyorlash masalalari / Resp.ilmiy-amaliy anjuman materiallari. T., TDPU. 2008. - 247-250 b.
 • Пидкасистый П., Хайдаров Ж.С."Технология игры в обучении и развитии". М.: 1996.
 • Razzoqov D.N., Qayumova F.E., Razzaqov I. Dars jarayonida didaktik o‘yinlardan foydalanish. Buxoro “Iste’dod” 2005. 86 b.
 • Rahimov I.A. Pedagogik o‘yinlar va ularning dars jarayonidagi ahamiyati.Metodik tavsiyanoma. – Namangan. 2004. – 41 b.
 • Rashidov H.F., Xabib R., Eldasheva G., Zakirov A. “Kasbiy pedagogika” blokini o‘qitish metodikasi. - Toshkent. O‘MKHTTKMO va UQTI.2007. - 200 b.
 • Тюнникова С.М. Использование игры в учебно-воспитательной работе мастера производственного обучения. Мет.реком-ции.М.: 1990.-60 с.
 • Парпиев О.Т. Использование педагогических игр как фактор повышения эффективности обучения //Молодой ученый. – 2011. – №. 12-2. – С. 127-129.
 • Акрамов Х.М., Парпиев О.Т. Педагогические технологии как основа развития познавательной деятельности студентов //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2014. – Т. 12. – №. 2.
 • Parpiev O.T. Pedagogik o‘yin turlari va ularga qo‘yiladigan talablar // Kasb-hunar ta’limi. – 2009. 22-24 bet.
Еще
Статья научная