Czytnik do przegl№dania ksi№їek i dokumentуw - ReadEra

ReadEra to aplikacja na Androida do czytania ksi№їek i przegl№dania dokumentуw, bezpіatna i bez reklam.

ReadEra - czytnik do przegl№dania ksi№їek i dokumentуw ReadEra
Lokalizacja
En, Ru, Fr, Es, Tr,
Pl, Uk, Hy

Otwieranie i czytanie plikуw ksi№їek oraz dokumentуw w formatach EPUB, FB2, PDF, DJVU, MOBI, DOC, RTF, TXT i CHM. Automatycznie wykrywa i wyњwietla listк wszystkich obsіugiwanych dokumentуw zapisanych na urz№dzeniu, identyfikuje zduplikowane pliki. Obsіuga spisu treњci, zakіadek, stylуw wizualnych. Automatycznie zapisuje bieї№c№ pozycjк czytania, nawet jeњli pliki zostaіy przeniesione lub tymczasowo usuniкte.

Twoje pliki s№ tylko twoje

Czytnik NIE importuje dokumentуw do aplikacji, dziaіa caіkowicie autonomicznie i nie wymaga poі№czenia sieciowego.

Wygodne ustawienia czytania

Czytnik dostosowuje strony do rozmiaru ekranu. Motywy wizualne: dzieс, noc, sepia, konsola. Tryb pojedynczej strony i tryb pionowej listy stron. Ustawienia wygl№du i rozmiaru czcionki, odstкpy miкdzy wierszami, marginesy strony.

Porz№dek w dokumentach

Grupowanie dokumentуw wedіug autorуw i serii, sortowanie wedіug czasu utworzenia i ostatniego czytania.Edytowalne listy ksi№їek: Do przeczytania, Przeczytane, Ulubione.

Integracja z systemem

Wyszukiwanie w systemie plikуw urz№dzenia z automatycznym filtrowaniem i wyњwietlaniem wіaњciwoњci dokumentуw. Otwieranie dokumentуw z archiwуw ZIP, zaі№cznikуw do wiadomoњci e-mail i plikуw z innych aplikacji.

D№їymy do wdroїenia prostego, przyjaznego dla uїytkownika, posiadaj№cego wszystkie niezbкdne funkcje czytnika bez obowi№zkowego powi№zania z usіugami od dostawcy programu.

ReadEra - darmowy czytnik e-bookуw dla Androida - Zainstaluj z Google Play.