Musiqa madaniyati darslarida ta’lim va tarbiya masalalari

Автор: Rahimova E.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Mazkur maqolada ta’lim tizimida musiqa madaniyatining ahamiyati, uning ta’limiy va tarbiyaviy masalalari bo’yicha fikr-mulohazalar bayon etilgan. Shuningdek, insonning ma’naviy-ma’rifiy yetuklikga erishishida musiqa san’atining ijobiy ta’siri yoritib berilgan.

Musiqa madaniyati, ta’lim tizimi, tarbiya, pedagogika, kontsepsiya, mumtoz musiqa, san’at

Короткий адрес: https://readera.org/140260649

IDR: 140260649

Список литературы Musiqa madaniyati darslarida ta’lim va tarbiya masalalari

  • O.Fayzieva boshqalar."O‘zbekistan maktablarida musiqiy nafosat tarbiyasini tashkil etish buyicha metodik qo‘llanma". - Т.: "Navoiy azot" nashriyoti, 1992 y.
  • G.M.Sharipova. "Boshlang‘ich sinflarda musiqa o‘qitish uchun metodik qo‘llanma". -Т.: RTM nashriyoti, 2001 yil.
  • Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa madaniyati fani bo'yicha sinf dasturi. (1-7 sinflar). - T., 1998. 2. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Musiqa, tasviriy san'at, jismoniy tarbiya. - T., 1999.
  • CHARACTERISTICS OF KHOREZM DOSTON ART T. Ismailov; "Экономика и социум" №3(82) 2021 www.iupr.ru
  • "DEVELOPMENT OF VARIETY ART IN CHILDREN'S MUSIC AND ART SCHOOLS" T. Ismailov; "Образование и наука в XXI веке" (ISSN 2658-7998) №A3- 20210329-77 29.03.2021.
Статья научная