Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida loy mashg'ulotlarining mazmuni

Автор: Naqibboyeva X.S.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar tasviriy faoliyatining turlaridan biri bo’lgan haykaltaroshlikning mаktаbgаchа tа‘lim tashkilotlaridagi maqsad va vazifalari haqida fikrlar berilgan. Loy mashg’ulotlarida qo’llanadigan jixozlar va usullar haqidagi ma’lumotlarga batafsil to’xtalib o’tilgan.

Haykaltaroshlik, tuproq, “o’qish alifbosi”, modellashtirish, konstruktiv uslub, haykaltaroshlik uslubi, kombinatsiyalashgan uslub

Короткий адрес: https://readera.org/140260679

IDR: 140260679

Список литературы Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida loy mashg'ulotlarining mazmuni

 • Rasm, buyumlar yasash va tasviriv faoliyat metodikasi. M. Sh. Nurmatova 116-118 betlar. http://kutubxona. adu. uz/kutubxona/53rasmbuyumlaryasashpdf. pdf
 • Maktabgacha ta‘lim muassasalarida haykaltaroshlik mashg‘ulotlari Asqarali Sulaymonov Toshkent-2015. http://library. ziyonet. uz/ru/book/35985
 • Ismoilov T. I. SOCIAL AND LEGAL SOLUTIONS OF INSURANCE MANDATORY RECOMMENDATIONS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 3. – С. 152-154.
 • Нурматова М. Шахс камолотида ахлоқий ва эстетик қадриятлар уйғунлиги //Т.: Университет.–2009. – 2009.
 • Аллаярова С. Н., Сайитова У. Ҳ. Қ. МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ: МАЗМУНИ, ИМКОНИЯТЛАРИ ВА КАМЧИЛИКЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
 • Ботирова П. Х. Using modular object-oriented dynamic learning environment (Moodle) in NEPI //Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 796-798.
 • Анваров, A. А., Ботирова, П. Х., Катаева, М. М., & Кариева, М. А. (2015). Role of the MATCHES project in NamEPI. Молодой ученый, (8), 874-876.
 • Кодирова Ш. С., Явминова Н. М. АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФРЕЙМА" ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ" В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ //Теория и практика современной науки. – 2017. – №. 5. – С. 374-377.
 • Явминова Н. М. Обеспечения безопасности электронной коммерции в Республике Узбекистан //Техника. Технологии. Инженерия. – 2016. – №. 1. – С. 17-20.
 • Азимова Д. М. МОДЕЛИ СООТНОСИТЕЛЬНЫХ РЯДОВ ЛЕКСЕМОЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В КАЧЕСТВЕ ПОСТОЯННОГО ЧЛЕНА //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 4-2. – С. 38-40.
 • Азимова Д. М. НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ СЛОВ НА УРОВНЕ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ //Вестник Науки и Творчества. – 2017. – №. 4 (16). – С. 5-8.
Еще
Статья научная