Hypertensive disease: history of nosology development

Автор: Abdullaev A.S., Sadykov U.T.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

The article presents data from domestic and foreign literature on the evolution of ideas about hypertension and the evolution of manifestations of the disease or its clinic. The concept of the mechanisms of development of arterial hypertension is presented in detail.

Arterial hypertension, historical aspects

Короткий адрес: https://readera.org/140260660

IDR: 140260660

Список литературы Hypertensive disease: history of nosology development

 • Arabidze G.G., Fagard R., Petrov V.V., Stassen YA. Isolated systolic arterial hypertension in the elderly. Ter. arkh., 1996, no. 11, pp. 77–82 (In Russian).
 • Bolezni serdtsa i sosudov T. 3. Gipertonicheskaya bolezn' [Diseases of the heart and blood vessels. Vol. 3. Hypertensive heart disease]. Moscow, 1992.
 • Folkov B., Nil E., Krovoobrashcheniye [Circulation]. Moscow, Meditsina Publ., 1976. 464 p.
 • Shulutko B.I., Perov YU.L. Arterial'naya gipertenziya [Arterial hypertension]. St. Petersburg, Mir Publ., 1992. 304 p.
 • Postnov YU.V., Orlov S.N. Pervichnaya gipertenziya kak patologiya kletochnykh membrane [Primary hypertension as pathology of cell membranes]. Moscow, Meditsina Publ., 1987. 192 p.
 • Chalmers J. Journal of Hypertension, 1999, 17:151–85.
 • Collins R. Blood pressure, stroke and coronary heart disease. Lancet, 1990, 335:827–838.
 • Leonova M.V. New and promising drugs that block the renin-angiotensin-aldosterone system. Meditsinskoye obozreniye, 2013, no. 17, pp. 886 (In Russian).
 • Malay L.N., Miroshnichenko A.N., Sharykin B.V., Konurovskiy V.V. By the 110th anniversary of the discovery of Renin. The battle of titans: ACE inhibitors and sartans. Ratsional'naya farmakoterapiya v kardiologii, 2009, no. 4, pp. 85–92 (In Russian).
 • Mareyev V.YU. A quarter century of the era of ACE inhibitors in cardiology. RMZH, 2000, no. 15, p. 602 (In Russian).
 • Popov V.V., Bulanova N.A., Ivanov G.G. Modern targets of antihypertensive therapy. Clinical research data. Part 1. Ratsional'naya farmakoterapiya v kardiologii, 2012, vol. 8 (1), pp. 88–94 (In Russian).
 • Burnet. J. Vasopeptidase inhibition: a new concept in blood pressure management. Hypertens, 1999, no. 17, pp. 38–43.
 • Klinicheskiye rekomendatsii po gipertonicheskoy bolezni. Amerikanskaya kollegiya kardiologov (ACC), Amerikanskaya assotsiatsiya po problemam serdtsa (AHA) [Clinical recommendations for hypertension. American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA)]. 2017.
 • Rekomendatsii po vedeniyu arterial'noy gipertonii Yevropeyskogo obshchestva kardiologov i Yevropeyskogo obshchestva po arterial'noy gipertonii (ESH/ESC) [Recommendations for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Arterial Hypertension (ESH / ESC)]. 2018.
Еще
Статья научная