Didactic specificity of developing foreign language competence in business education

Автор: Astafurova Tatiana Nickolaevna

Журнал: Artium Magister @artium

Статья в выпуске: 18, 2018 года.

Бесплатный доступ

The paper emphasizes distance education with its innovative technologies as a means of intensifying foreign language acquisition and presents methodological advantages of this form of learning in general and within the frame of MBA program.

Distance learning, innovative technologies, mba program

Короткий адрес: https://readera.org/149130167

IDR: 149130167

Список литературы Didactic specificity of developing foreign language competence in business education

  • Astafurova T.N., Myakisheva T.S. Obuchenie inostrannomu yazyku slushateley programmy delovogo administrirovaniya: monografiya [Foreign Language Training in the Frame of the Program of Business Administration: Monograph]. Volgograd, 2013. 190 p.
  • Derevyashko B.Yu. Sistemy distantsionnogo obucheniya v rossiyskom obrazovatelnom prostranstve [Systems of Distance Learning in Russian Educational Space]. Telekommunikatsii i informatizatsiya obrazovaniya [Telecommunications and Informatisation of Education], 2005, no. 5, pp. 52-56.
  • Khutorskoy A.V. Nauchno-prakticheskie predposylki distantsionnoy pedagogiki [Scientific- Practical Presuppositions of Distance Pedagogy]. Otkrytoe obrazovanie [Open Education], 2001, no. 2, pp. 30-35.
  • Myakisheva T.S. Metodika obucheniya magistrantov yazyku delovogo administrirovaniya: avtoref. dis. … kand. ped. nauk [The Methods of Teaching Master Students the Language of Business Administration. Cand. ped. sci. abs. diss.]. Nizhniy Novgorod, 2007. 23 p.
  • Polat E.S. Organizatsiya distantsionnogo obucheniya inostrannomu yazyku na bazekompyuternykh telekommunikatsiy[Organization of Distance Learning of a Foreign Language on the Basis of Computer Telecommunications]. Distantsionnoe obrazovanie [Distance Education], 1998, no. 1, pp. 29-32.
  • Porshneva E.R. Mezhdistsiplinarnye osnovy bazovoy lingvisticheskoy podgotovki spetsialista- perevodchika: avtoref. dis.. d-ra ped. nauk [The Interdisciplinary Fundamentals of the Basic Language Training of Translators. Dr. ped. sci. abs. diss.]. Kazan, 2004. 42 p.
  • Tikhonov A.N., Abrameshin A.E. Upravlenie sovremennym obrazovaniem. Sotsialnye i ekonomicheskie aspekty: monografiya [Management of Modern Education. Social and Economic Aspects: Monograph]. Moscow, Vita-Press, 1998. 256 p.
Еще
Статья научная