Абдулла Авлонийнинг мусиа саньати аидаги мулоазалари

Автор: Ботирова М.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ушбу мақолада Абдулла Авлонийнинг мусиқа саньати ҳақидаги мулоҳазалари фикр юритилган.

Мусиқа, санъат, адабиёт, илмий мухит, адабий мухит

Короткий адрес: https://readera.org/140260658

IDR: 140260658

Список литературы Абдулла Авлонийнинг мусиа саньати аидаги мулоазалари

 • Авлоний А. Танланган асарлар. 2-жилдлик. 2 жилд. Т. Маънавият,1998 .221-бет.
 • Авлоний А. Танланган асарлар. 2-жилдлик. 2 жилд. Т. Маънавият,1998. 235-бет.
 • Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. -Москва, 1981. -Б. 270.
 • Балдауф И. XX аср ўзбек адабиётига чизгилар. -Тошкент, 2000. -Б.8.
 • Ризаев Ш.. Жадид драмаси -Б. 5.
 • Балдауф И. XX аср ўзбек адабиётига чизгилар. -Б. 9-10.
 • Қосимов Б. Жадидчилик. Миллий уйгониш ва ўзбек филологияси масалалари. - Тошкент. 1993. –Б. 21-22.
 • Алимова Д.А. XIX аср охири - XX аср бошнда Бухородаги ижтимоий-сиёсий вазият ва жадидчилик. Жадидчилик: ислоҳот, янгиланиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш -Тошкент. "Университет". 1999. -Б. 97.
 • Каримов И. XX аср бошларидаги тарихий вазият ва жадидчилик ҳаракатининг вужудга келиши.Жадидчилик:ислоҳот,янгиланиш, мустакиллик ва тараккиёт учун кураш (тўплам).-Б. 33.
 • Жалолов А. Жадид адабиётида миллий озодлик на истиқлол ғоялари. "Ўзбек тили ва адабиёти". 1996 йил, 4-сон. -Б. 16.
 • Қодирова М.Иброҳим Даврон.Тошкент. “Янги аср авлоди”. 2003.
Статья научная