3-6 yoshdagi bolalarning umumiy va jismoniy rivojlanishining ahamiyati

Автор: Ачилова С. Х., Умаров А.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5-1 (84), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolaning jismoniy rivojlanishi individual hayot davomida uning tanasining tabiiy morfologik va funktsional xususiyatlarini o'zgartirish jarayoni. Jismoniy rivojlanishning tashqi miqdoriy ko'rsatkichlari, tana vaznining o'zgarishi, sifat jihatidan jismoniy rivojlanish, organizmning funktsional imkoniyatlari ularning asab tizimi rivojlanishi, skelet, mushak tizimi mustahkamlanishi davrlar va bosqichlar bo'yicha sezilarli o'zgarishi keltirigan.

Bolalar, jismoniy rivojlanishi, skelet, mushak tizimi, mustahkamlananish, davrlar va bosqichlar, o'zgarish, о'pka to'qimalari, tuzilishi, burun yo'llari, traxeya, bronxlar, tana, vazn, ining, sifat, organizm

Короткий адрес: https://readera.org/140260485

IDR: 140260485

Список литературы 3-6 yoshdagi bolalarning umumiy va jismoniy rivojlanishining ahamiyati

 • Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 29 декабрдаги “2017-2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2707-сонли қарори.
 • Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 сентябрдаги “Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5198-сонли Фармони.
 • Илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган давлат талаблари”. Т.: 2018
 • К.Низомова. “6 ёшли болаларни мактабга тайёрлаш ва мактабга мослашувини ўрганиш.” Т.: 2006.
 • Ишмухамедов Р.Ж., Юлдашев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар.– Т.: “Ниҳол” нашриёти, 2016.
 • Goncharova O. YOsh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish O’z.Dav JTI, 2005 y
 • Xo’jaev F, Raximqulov K.D, Nigmanov B.B «Harakatli o’yinlar va uni o’qitish metodikasi» CHo’lpon nashriyoti Toshkent 2011 y
 • Holodov G.K.Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va metodikasi. M. 2012g.
 • Salomov R.S. Sport mashg’ulotning nazariy asoslari – Toshkent., O’zDJTI nashriyoti 2005 y.
 • Vilchkovskiy Z.A.Fizicheskoe vospitanie doshkolnikovv seme.2015g.
 • Aragofskaya E.I. Fiziologiy va jismoniy tarbiy. Moskva 2018g.
Еще
Статья научная