2h-4-gidrazinil5,6-dimetil tieno[2,3-d]pirimidinning aromatik aldegidlar bilan reaksiyasi

Автор: Meliqulov O.J., Baymuradov E.S.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 3-2 (94), 2022 года.

Бесплатный доступ

4-gidrazinil-5,6dimetiltieno[2,3-d]pirimidinning optimal sintez qi-lish usullari yaratildi. Ularning aldegidlar bilan reaksiyasi o’rganilib, reak-siyaga ta’ sir etuvchi omillar topildi va yuqori unum bilan maxsulot sintez qilib olindi. Ishining ilmiy - amaliy ahamyati shundan iboratki sintez qilib olingan mahsulotlar orasida mikroblar va bakteryalarga qarshi faollikga ega bo’lganmoddalar borligi aniqlangan.

Pirimidin, aldegid, reaksiya, 4 - gidrazinil- 5, 6 dimetiltieno[2, 3-d]- pirimidin, salitsil aldegid, 4-dimetsibenzaldegid, 5-bromsalitsil aldegid, dnk, rnk, geterosiklik birikma

Короткий адрес: https://readera.org/140292769

IDR: 140292769

Список литературы 2h-4-gidrazinil5,6-dimetil tieno[2,3-d]pirimidinning aromatik aldegidlar bilan reaksiyasi

  • B. Zh. Elmuradov, Kh. A. Bozorov and Kh. M. Shakhidoyatov // Thieno[2,3-d ]Pyrimidin-4-ones. Part 2. Condensation of 2,3- Disubstituted Thieno[2,3-d]Pyrimidin-4-ones with Aldehydes// American Chemical Science Journal 3(2): 164-177, 2013.
  • Khurshed Bozorov, Jiang-Yu Zhao, and Haji A. Aisa, Recent advances in ipso-nitration reactions, Arkivoc 2017, part i, 41-66.
  • DOI: 10.3998/ark.5550190.p009.852
  • I.S. Ortikov, B. Zh. Elmuradov, Kh. M. Shakhidoyatov, Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ones. Part 4. Directions of reactions of the 2-oxo-, -thioxo-5,6-dimethyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-4-ones with electrophilic reagents, American Chemical Science Journal 2014, 4 (6), 774-786.
  • S Brase, J. H. Kirchhoff, J. Kobberling, Tetrahedron, 2003, 59 (7), 885-939.
  • EDN: LZVNNL
  • Vikunjana K. Akbari, Pragnesh D. Patel and Keshav C. Patel// Synthesis, Characterization And Biological Evaluation of Some New Thieno[2,3-d]Pyrimidine Derivatives// Int. Journal of Chem Tech Research Vol.5, pp 142-155, 2013.
  • N.L. Shirole, K.D. Shirole, R.D. Deore, R.A. Fursule and G.S. Talele // Synthesis, Characterization and Pharmacological Evaluation of 2-Substituted thieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-ones // Asian Journal of Chemistry Vol. 19, No. 7 (2007), 4985-4992.
  • S. Kanwar, S.D. Sharma// Thienopyrimidines as hetryl moiety in 2-azetidinones: Synthesis of 4-hetryl-2-azetidinones //Indian Journal of Chemistry. Vol, 44 B, 2005, 2367-2371.
Еще
Статья научная